Kooperatifler

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Kuruluş İşlemleri

KÜÇÜK SANAYİİ SİTESİ KOOPERATİF KURULUŞ İŞLEMLERİ

 

Öncelikle şunu belirtmek isteriz ki,  Küçük sanayi sitesi kooperatifleri, yapı ve amaç olarak normal yapı kooperatiflerinden ayrılırlar.

En başta amaçları, sadece işyeri binası yapmanın ötesindedir ve ortaklık nitelikleri arasında meslek sahibi olmak zorunluluğu vardır.

Bu sebeple böyle bir kooperatif kurmayı amaçlayan kişilere ilk tavsiyemiz, sanayi bakanlığı il müdürlüklerinden matbu olarak satın alabilecekleri, küçük sanayi sitesi kooperatifi ana sözleşmesini, dikkatlice incelemeleri yönündedir.

Bu sözleşmede kooperatifin amaçları, ortaklık nitelikleri ve gerekli diğer bütün bilgiler açıkça yazılıdır.

Kurucu olmaya karar veren kişilere, aranan nitelik ve amaçlar kendilerine uygun düşüyorsa, böylesine zor ve uzun bir yola girmelerini tavsiye ederiz.

Aksi takdirde, amacı sadece işyeri sahibi olmak olan bir gurubun, daha kolay bir yöntem olan toplu işyeri yapı kooperatifi yöntemini tercih etmeleri,  doğru olabilir.

Böylece pek çok angarya ve bürokratik işlemden kurtulacakları gibi, amaçları tek olduğu için ek görev ve zorunluluklardan da kaçınabileceklerdir.

Bu tavsiyeye rağmen, küçük sanayi sitesi kooperatifinin kendilerine daha uygun olduğuna karar veren arkadaşlar için,  kuruluş işlemleri konusunda izlemeleri gereken yolu aşağıda kısaca özetlemeye çalıştık.
Böylesine zor ve uzun bir yolu tercih eden arkadaşlara da, sabır ve başarı dileklerimizi sunarak, kolay gelsin diyoruz.

Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi kuruluşu için;   

1 – GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

      Kurucu ortaklar her biri için (En az 7 kişi)

-         7 ‘ şer adet ikametgah belgesi ( fotoğraflı )

-         7 ‘ şer adet nüfus sureti

-         2 adet bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınacak faaliyet belgesi

-         2 adet bağlı bulunduğu meslek odasından alınacak faaliyet belgesi

      Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi İçin

-         1 adet Kooperatif karar defteri (kırtasiyelerde satılan şirket karar defterlerinden)

-         7 adet Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Ana Sözleşmesi ( Sanayi Bakanlığının İl Müdürlüklerinden matbuu olarak satın alınabilir.)

-         defteri kebir

-         yevmiye defteri

-         ortaklar pay defteri

-         kasa defteri (isteğe bağlı olarak istenmezse onaylatılması ve tutulması zorunlu değil)

 

2 – KURULUŞ İŞLEMLERİ

      İlk olarak kurucu ortaklar kendi aralarında toplanarak ilk genel kurula kadar kooperatifi 

      idare edecek olan yönetim kurulu üyelerini (en az 3 kişi) ve denetçileri (en az 2 kişi)

      belirlerler.

      Bu görevler için seçilen üyelerin isimleri ve adres bilgilerinin, ana sözleşmenin arka

      sayfalarında bulunan yerlere yazılması gereklidir.

      Aynı zamanda kooperatifin unvanının, merkezinin, süresinin, sermayesinin,sermaye pay

      değerinin ve her ortağın taahhüt edeceği en az payın belirlenmesi gerekir.

      Bu bilgilerde kurucu ortakların isimleriyle birlikte, ana sözleşmenin gerekli alanlarına

      yazılır.

 

      Daha sonra, yönetim kuruluna seçilen kurucu ortaklar da kendi arasında toplanarak,

      başkan, başkan yardımcısı ve üyeyi belirler ve karar defterine yazarlar. 

      Aynı kararda yönetim kurulu, imza yetkisinin dağılımını da yapar.

      Kanun gereği, kooperatifi temsil için en az iki kişinin birlikte imzası gereklidir.

      Tek kişinin imzası kooperatifi temsile yeterli kabul edilmez.

 

      Örnek Yönetim Kurulu  Kararı : 

      ..../...../..........  tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      1 – Yönetim kurulu üyelerinde .......................................’nın yönetim kurulu başkanlığına

             .........................................’nın yönetim kurulu başkan yardımcılığına    ......................

             .......................’nın yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

      2 – Kooperatifi temsil ve ilzama, kooperatif mührü altında, yönetim kurulu üyelerinden

            herhangi iki tanesinin, müşterek imzayla temsil etmeye yetkili kılınmasına oybirliği

            ile karar verilmiştir.

     

      Bu kararda alınıp, karar defterine yazıldıktan sonra, bütün kurucu ortakların, 7 adet ana

      sözleşme ve karar defteriyle birlikte notere gitmesi gereklidir.

      Notere gidilirken karar defteriyle birlikte, yevmiye, defteri kebir, kasa, ortaklar pay defteri    

      gibi muhasebe kayıt defterlerinin de götürülerek onaylanması, daha sonraki aşamalarda

      kolaylık sağlar.

      Kurucu ortaklar üzerinde mutabık kaldıkları küçük sanayi sitesi kooperatifi ana 

      sözleşmesini noter huzurunda imzalayarak kuruluş işlemlerini başlatırlar.  

      Noterde ana sözleşmelerin onay işlemiyle birlikte, yönetim kurulu kararının 2 adet   

      sureti de hazırlanır.

      Yönetim kuruluna ait 5 adet imza beyannamesinin de bu karara göre hazırlanması  

      gereklidir.

      İsteğe bağlı olarak imza beyannameleriyle birlikte imza sirkülerleri de hazırlatıla bilinir.

      Ancak sirkülerlerin çözülmesi yani noterden teslim alınması için ticaret siciline tescilin 

      tamamlanması gerekir.

      Bu sebeple sirkülerler hazırlanır ama daha sonra teslim almak kaydıyla noterde bırakılır. 

      Sirkülerler için gerekli belge, ticaret sicil müdürlüğü tarafından verilince; sirkülerler bu 

      belge karşılığı noterden alınır.

Noterde huzurunda imzalanarak onaylanan ana sözleşmeler, San. Bak. İl Müdürlüğüne

-         1 adet dilekçe (matbu olarak sanayi bakanlığı il müdürlüğünden temin edilir.)

-         kurucu ortakların hepsinin 2 şer adet nüfus sureti

-         2 şer adet ikametgah belgesi

-         vergi dairesinden alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

-         meslek odasından alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

-         2 adet imza beyannamesi ile teslim edilir.

 

Bu aşamada Sanayi Bakanlığı İl Müdürlüğü, kendi bünyesinde gerekli incelemeleri yapar.

Uygun bulunursa kuruluş için gerekli izni verir.

Sonraki aşama ise, Sanayi Bakanlığından alınan izin belgesiyle birlikte ticaret sicilinde tescil ve ilanın yapılarak, sanayi odasına kayıt olunmasıdır.

Ticaret siciline tescil içinde, 5 adet ana sözleşmenin

-         1 adet dilekçe

-         kurucu ortakların hepsinin 5 şer adet nüfus sureti

-         5 şer adet ikametgah belgesi

-         vergi dairesinden alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

-         meslek odasından alınan faaliyet belgesi (kurucu ortaklara ait)

-         sanayi bakanlığı il müdürlüğünden alınan kuruluş izin belgesi

-         yönetim kurulunun noter onaylı karar sureti

-         3 adet imza beyannamesi ile birlikte teslim edilmesi gerekir.

Ticaret sicili bu evrakları inceleyip ana sözleşmeleri tescil ettikten sonra 4 adetini ve imza beyannamelerinin iki adetini geri verir.

Ticaret siciline tescil ve ilan işlemi tamamlandığında; sanayi odasına kayıt işlemi de aynı anda gerçekleştirilir.

Zira ticaret sicil müdürlükleri, odaların bünyesinde faaliyet gösterdiği için oda kaydı da birlikte tamamlanabilir.

Bu işlemler sonucunda

-         sanayi odasından kayıt belgesi

-         ticaret sicilinden ise imza sirküleri belgesi ve tescil belgesi alınır.

Böylece kooperatifin tescil ve ilan işlemleri bitirilir.

Aynı gün içinde yapılması gereken son işlem ise vergi dairesine kayıt olmaktır.

Vergi dairesi içinde

-    1 adet ana sözleşme

-         yönetim kurulunun ikametgah ve nüfus sureti fotokopileri

-         imza beyannamesi

-         ticaret odası kayıt belgesi fotokopisi ( kooperatife ait)

-         ticaret sicil tescil belgesi fotokopisi (kooperatife ait)

-         yönetim kurulu noter onaylı karar sureti (kooperatife ait)

-         merkez adresinin kira kontratı fotokopisi

-         dilekçe ile birlikte vergi dairesine teslim edilir.

Vergi dairesinin sicil memuru merkez adrese gelerek işe başlama tutanağını tutar.

Bundan sonra tutanakla birlikte tekrar vergi dairesine gidilerek, vergi numarasının alınması gereklidir.

Bu işlemde tamamlanınca kooperatif kuruluş işlemleri bitirilmiş olur.

Artık kuruluş işlemlerinin başlangıcında gidilen notere tekrar giderek, imza sirkülerlerinin ve defterlerin teslim alına bilinir.

Böylece, yorucu ve karmaşık kuruluş işlemleri sona erer.

      Yukarıda bilgilerinize sunulan, kuruluş işlemleri kooperatif kurucularının hepsinin gerçek 

      kişi olduğu kabul edilerek yazılmıştır.

      Oysa kooperatiflere, şirketlerde ortak olabilirler.

      Bu durumda hazırlanması gereken evraklar biraz daha çok ve karmaşık hale gelir.

      Bu sebeple bunu tavsiye etmeyiz.

      Ancak zaruri olarak böyle bir kuruluş gerçekleştirilecekse; öncelikle yapılması gereken,

      ortak olacak olan şirketin yönetim kurulunun kendi arasında toplanarak, kooperatife ortak     

      olmaya karar vermesi ve kooperatifte şirketi temsil etmesi için bir kişiyi yetkili kılması      

      gereklidir.

     

      Kurucu ortak olacak şirketin Yönetim Kurulu  Karar örneği : 

       ..../...../.........  tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

      1 – Yönetim kurulumuz şirketimizin, kurulacak olan

             .....................................................KÜÇÜK SANAYİ  SİTESİ KOOPERATİFİ unvanlı  

             kooperatife, kurucu ortak olarak üye olmasına oybirliği ile karar vermiştir.

      2 – Şirketimizi, Kooperatifin kuruluş işlemlerinde ve kooperatifte temsil ve ilzam etmesi 

            için , ........................................ yetkili kılınmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

     

      Bu kararın, şirketin karar defterine yazılması şarttır.

 

      Şirket tarafından bu kararla yetkili kılınan kişi, kurucu ortak olarak kooperatif ana 

      sözleşmesine imza atacağı için, şirketin imza sirkülerinde imzaya yetkili olarak görülmesi

      şarttır.

      Şirket temsilcisi olarak ana sözleşmeyi imzalayacak olan yetkili, kuruluş için notere     

      giderken, yanında şirketin karar defterini  ve şirket imza sirkülerini birlikte getirmesi  

      gerekir.

      Noterde bu şirket kararlarında suretleri çıkarılacak ve sanayi bakanlığı il müdürlüğü ile   

      ticaret siciline götürülecek evraklar arasına bu suretlerde eklenecektir.

      Bütün bu işlemler karmaşık ve uzun olduğu kadar; pahalı demekse de belli bir bedel 

      ödenerek gerçekleştirilebilecek işlemlerdir. Bu bedellerin çoğu devlet tarafından alınan     

      çeşitli harç ve vergiler olduğu içinde peşin ve anın ödemesi gereklidir.

      En başta noter onayları için para ödenecektir. Aynı şekilde ticaret sicili tescili ve oda    

      kayıtları peşin ödeme gerektirir.

      Ancak, kooperatifler kanun gereği damga vergisi ve bazı harçlardan muaf tutuldukları için     

      kuruluşlarında gereken meblağ, şirket kuruluşundaki kadar yüksek değildir.

      Son ve önemli not olarak şunu belirtmek isteriz ki; yukarıda yazılan kuruluş işlemleri her   

      ne kadar uzun ve karmaşık olsa da işin zor kısmı değildir.

      Asıl zorluk, insanları ortak bir amaç etrafında işbirliği yapmaya ikna etmektedir.

      Özellikle iş yaşamında birbirine rakip olan meslektaşların, ortak çıkarlarının böyle bir   

      işbirliği ile korunacağına ve işbirliğinin aynı zamanda güç birliği olduğuna ikna edilmeleri     

      gerekir.

      Bu başarıldıktan sonra, yukarıda anlatılan işlemleri pek çok muhasebeci kolayca yapabilir.

      Önemli olan, işbirliği ile daha güçlü olacaklarını anlamış insanları bir araya getirmektir.

      Sonuçta kooperatifler gönüllülük esasına dayanan, kar amacı gütmeyen, belli bir amaç için   

      oluşturulmuş, işbirliği platformlarından başka bir şey değildir.

      Amacı gerçekleştirecek olan insanlardır.

      Şunu unutmamak gerekir ki, gönüllülük esasına dayanan işbirliklerinde yol alabilmek için,   

      insanların her aşamada ikna edilmeleri, oluşumun hayatta kalması için ön şarttır. 

      Bu işleri bu kadar uzun ve zor yapanda bu özellikleridir.

      Bütün zorluklarına rağmen, böyle bir oluşumu gerçekleştirmeyi göze alarak yola çıkanlara

      Tekrar başarılar dileyerek kolay gelsin diyoruz.