Dernek ve Birlikler

Dernek Tüzüğü Örneği

ELEKTRO METAL KAPLAMACILAR DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
 
DERNEĞİN ADI :
Madde 1:
“Elektro Metal Kaplamacılar Derneği” dir.
 
KISA ADI : EMKD’ dır.
 
 
Madde 2:
DERNEĞİN MERKEZİ: İstanbul’ dur.
 
 
AMACI:
Madde 3:
Elektro Metal kaplama sektörü ile iştigal eden firmaların sorunlarına çözüm bulmak. Dernek üyeleri arasında dayanışmayı sağlamak ve geliştirmek. Üyelerin birbirleri ile olan ilişkilerini geliştirmek, mesleki tecrübe ve birikimlerini  birbirleri ile paylaşmasını sağlamak, Üyelerin mesleki, sosyal, ekonomik ve kültürel ihtiyaçlarını temin etmek için gerekli çalışmalar yapmak, bu konularla ilgili eğitim vermek ve sektörü bilinçlendirme çalışmalarında bulunmak. Üyelerinin haklarını korumak ve gerekli kurum ve kuruluşlarda üyelerini temsil etmek.
 
 
ÇALIŞMA KONULARI:
Madde 4:
Dernek, çalışma amacı ve alanına giren konularda oluşturacağı organizasyon yapısını ve insan zincirini faaliyete geçirerek çalışır. Bu amaçla eğitimli alt ve üst kadrolar oluşturur. Bu çalışmaları için başka dernek, kurum ve kuruluşlarla yardımlaşır. Gerekli gördüğü hallerde, ihtiyacı kadar personel çalıştırabilir. Amaca uygun olarak taşınmazlar satın alabilir, kiralayabilir, ipotek edebilir, kiraya verebilir, işletebilir ve tefriş edebilir. Amaçların gerçekleşmesine yardımcı olmak için iktisadi işletmeler kurar, işletir, kiraya verir, kiralar. Üyelerinin gereksinmelerini gidermek amacı ile lokal, dinlenme tesisleri, misafirhane gibi sosyal tesisler kurabilir.
 
 
ÇALIŞMA BİÇİMLERİ: Amacına uygun olarak, gerekli yerlerden izin almak ve kanuni gereğini yerine getirmek şartıyla aşağıda belirtilen diğer hususları yerine getirir.
 
Madde 5:
 
A) Eğitim ve Öğretim
a) Kurs açıp teorik ve pratik mesleki eğitim ve öğretimi verir.
b) İş kazaları ve zehirlenmelerde acil müdahale ve ilk yardım eğitimi verir.
c) Malzeme güvenlik ve bilgi formları (depolama, taşıma, kullanım) eğitimi verir .
d) Milli Eğitim Bakanlığı ve KOSGEB kanalıyla meslek liselerinde Galvanoteknik Bölümü açılması için, Bakanlıkça veya KOSGEB tarafından mesleki eğitim kurs ve seminerleri verilmesi için talepte bulunur.
e) Dergi çıkarır veya yayınlanmakta olan mevcut dergilerin daha eğitici ve bilgilendirici içeriğe sahip olması için çalışmalarda bulunur.
f) Kitap yayınlar, broşür bastırır.
g) Mesleki eğitici filmler hazırlatır, üyelerinin bilgilenmesini sağlar.
h) Derneğin faaliyetlerinin tanıtımı, bölgenin sorunlarını ve çözüm önerilerini, üyelerinin ve bölge sanayiinin ve işadamlarının sorunlarının kamuoyuna duyurulmasını sağlamak amacı ile basın kuruluşlarına gerekli duyuruları verir ve bu alanda çalışmalar yapar.
 
B) Sağlık ve Meslek Hastalıkları,
a) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne hizmet vermek amacıyla, sağlık ve meslek hastalıkları için dispanser ve hastane açar ve işletir.
b) Gezici sağlık ekipleriyle galvanoteknik sektörü çalışanlarını sağlık muayenesinden geçirir.
c) Üniversitelerde zehir araştırma merkezleri oluşturulması için çalışmalar yapar, Sağlık Bakanlığı yardımıyla zehir cinslerini belirleyip panzehirini stok eder, acil müdahale için dispanserinde bulundurur.
 
C) Haksız Rekabet
a) Üyelerinin malzeme teminini dünya borsaları fiyatlarından satın alması için dünyadaki malzeme fiyatlarını takip eder ve bildirir.
b) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne malzeme tedarik eden firmalara, dünya normları ve kalitesinde malzeme üretmeleri ve sektöre sunmaları için teşvik ve telkinlerde bulunur.
c) Maliyet hesapları doğrultusunda ortak fiyat belirlenmesini önerir.
d) Verilen fiyatlara göre üretim ve sağlık koşullarının yeterliliğini kontrol eder.
e) Girdi maliyetlerinin asgariye çekilmesi ve dünya galvanocuları ile rekabet edebilir olmasını sağlamak için çalışır.
 
D) Çevre Sağlığı
a) Atık suların arıtılmadan, çevreye zararlı olacak şekilde doğaya salıverilmesinin zararlı etkileri hakkında üyelerini bilinçlendirir.
b) İşletme kapasitesine ve cinsine göre arıtma tesis projeleri geliştirmek, temininde üyelerine yardımcı olur.
 
E) Üyelerin Kredi ve Teşviklerden Yararlandırılması
a) Üyelerin yatırım ve/veya işletme kredisi alabilmeleri için çalışmalarda bulunur.
b) Atık suları arıtmak için, üyelerinin konu ile ilgili devlet yetkililerinden kredi ve destek almaları için çalışmalar yapar.
 
F) Laboratuvar Hizmetleri Verilmesi.
a) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektörüne hizmet vermek amacıyla laboratuvar kurar ve işletir.
b) Kullanılan kimyasalların Türkiye’ de üretilmeleri amacıyla AR-GE çalışmaları yapar ve üyelerinin kullanımına sunar.
c) TÜBİTAK ve diğer AR-GE merkezlerinden hizmet ve destek alarak mesleki gelişmeyi sağlayıcı çalışmalar yapar. Edinmiş olduğu bilgiyi dergi, kurs ve seminerler kanalıyla üyelerine sunar.
 
G) Diğer
a) Üyelerinin mesleki davalarında hukuk danışmanı tayin eder. Avukat tutar.
b) Dünya galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık sektöründeki yeni gelişmeleri ve bilgileri takip eder, Türkçe’ye çevirir, dergi, kurs ve seminerler kanalıyla üyelerine sunar.
c) Galvanoteknik, yüzey işlemler ve elektrometal kaplamacılık hakkında dünyada yayınlanmış eserleri kütüphane arşivinde bulundurur, üyelerinin istifadesine sunar.
d) Üyelerinin ürünlerinin tanıtılmasına yönelik fuarlar ve sergiler düzenler veya düzenlettirir.
e) Üyelerinin eğitiminin yanı sıra bilgi, görgü ve deneyimlerini arttırmaları, teknolojik gelişmeleri takip etmeleri için yurt dışı ve yurt içi geziler tertip eder.
f) Üyelerinin ürettiği mamullerin Türk standartları ve uluslararası standartlar doğrultusunda üretebilmesi için çalışmalar yapar, gerektiğinde bu konularda üyelerine raporlar sunar.
g) Dernek, aynı amaçla faaliyet gösteren vakıf ve üst kuruluşlara üye olabilir.
h) Dernek, amacına uygun çalışmalar yapan uluslararası kuruluş veya yabancı dernekler ile işbirliğinde bulunur.
i) Üyelerine sağlıklı üretim yapabilecekleri işyeri edinmeleri için rehberlik eder, kooperatifler kurup yeni işyerleri oluşmasını sağlar.
j) Kurulmuş olan organize sanayi bölgelerine katılımcı olabilir, kurulacak organize sanayi bölgelerine kurucu ortak olabilir. Yönetim kurullarında görev alabilir, temsil edebilir.
 
Dernek çalışma biçimi ve çalışma alanları bakımından yasa, tüzük ve yönetmeliklere aykırı davranamaz.
 
 
ÜYELİK TÜRÜ:
 
Madde 6:
Üyelik Türleri; Asil Üye ve  Fahri Üye’ dir.
 
Asil Üye: Aday üyelik süresini dolduran aday üye, Yönetim Kurulunun “asil üyeliğe kabul kararı” sonucu, asil üyeliğe geçer. Yönetim Kurulu tarafından asil üyeliğe kabul edilmeyenlere bu karar başvuru formunda belirttiği adrese 30 gün içerisinde yazılı olarak bildirilir. Müracaatı uygun görülenlerin üyeliğinin kesinleşmesi için Genel Kurulca tespit edilmiş maktu bir ücret teberruda bulunması ve dernek tüzüğünde belirtilen aidatı taahhüt etmesi zorunludur.
 
Fahri Üye: Derneğe ve derneğin amaçlarına maddi ve manevi katkılarda bulunan kişilerden, asil üyelik koşullarını taşıyan ve yönetim kurulunun en az iki üyesinin önermesi ve Yönetim Kurulunun  2/3 çoğunlukla aldığı karar ile kişiler fahri üye olurlar. Fahri üyeler, derneğe manevi güç ve destek verecek kişilerden seçilir. İstedikleri takdirde aidat ve teberru verebilirler. Fahri üyelerinin Genel Kurul’ da oy kullanma hakları ile Yönetim ve Denetim Kurullarına girme hakları yoktur.
 
 
YABANCILARIN ÜYE OLMALARI:
 
Madde 7:
Yabancıların üye olabilmeleri için ayrıca ikamet hakkı sahibi olduğunu belgelemesi zorunludur. Fahri üyelik için bu koşul aranmaz.
 
 
ÜYELİK HAKLARI:
 
Madde 8:
Hiç kimse üye olmaya ve üye kalmaya zorlanamaz.Üyeler, hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit haklara sahiptir. Her asil üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır.
Oylar bizzat kullanılır.
Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Dernek üyeleri eşit olarak mevzuatta tanınan tüm haklara sahiptir. Yıllık ödentilerini vermemiş üyeler Genel Kurul’ a katılamazlar. Fahri üyeler istedikleri taktirde aidat öderler. Genel Kurul’ a katılabilirler. Yönetim ve Denetim Kurulu’ na seçilemezler. Her üyenin Genel Kurul’ da bir oy hakkı bulunur ve oyunu bizzat kendisi kullanır.
 
 
ÜYELİKTEN ÇIKMA:
 
Madde 9:
Üyelikten çıkma; Yönetim Kurulu’ na verilecek bir çıkma beyanı ile gerçekleşir. Çıkan üyenin birikmiş aidat borçlarını ödemesi ve dernek malvarlığına bir zarar söz konusu ise tazmini zorunludur.
 
 
ÜYELİKTEN ÇIKARILMA:
 
Madde 10:
Üyelikten Çıkarılma;
a) Disiplin Kurulu’ nca yapılan soruşturmaya göre tüzüğe aykırı hareket ettiği veya dernek aleyhine çalışma yaptığı saptananlar,
b) En az bir yıllık aidatını ödemeyenler,
c) Dernekler Yasası ve diğer yasalar ile tüzük hükümlerine göre üyelik koşullarını sonradan kaybedenler,
d) Üyelik formunda gerçekliğe aykırı veya yanıltıcı beyanda bulunanlar,
e) Tüzük ve iç yönetmeliklere göre verilen görevi yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile yazılı olarak önceden uyarılmak kaydı ile üyelikten çıkarılırlar. Üyenin Genel Kurul’ da itiraz hakkı vardır.
f) Yönetim Kurulu’ nun verdiği görev ve sorumluluklarını yerine getirmeyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
g) Yönetim Kurulu’ nun bilgisi dışında dernek adını kullanarak temas ve faaliyetlerde bulunanlar, Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.
 
Fahri üyelikten çıkarılma en az 2 asil üyenin önerisi ve Yönetim Kurulunun öneriyi onayı sonucu gerçekleşir.
 
(c) fıkrasına göre üyelikten çıkarılanlar, çıkarılma nedeni ortadan kalktığını belgelemeleri ve istekleri olur ise yeniden üyeliğe alınabilirler. (a) ve (d) bendine göre çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar. (b) bendine göre üyelikten çıkarılanlar birikmiş borçlarını ve çıkarıldığı süreye ilişkin aidat borçlarını öderler ise yeniden üyeliğe alınabilirler.
 
Hangi nedenle olursa olsun ikinci kez üyelikten çıkarılanlar bir daha üyeliğe alınmazlar.
 
 
DERNEK ORGANLARI:
 
Madde 11:
A) Genel Kurul,
B) Yönetim Kurulu,
C) Denetim Kurulu,
D) Disiplin Kurulu'dur.
Genel Kurul ve Yönetim Kurulu’ nca gerekli görülen yeni birimler kurulur. Bu birimlerin çalışma esasları iç yönetmelik veya yönergeler ile belirlenir. Ancak; bu organlara Genel Kurul ve Denetim Kurulu’ nun görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez.
 
 
GENEL KURUL:
 
Madde 12:
Genel Kurul, derneğin en büyük organıdır ve derneğin asil üyelerinden oluşur. Her üyenin Genel Kurul’ da bir oy kullanma hakkı vardır.
 
 
GENEL KURUL TOPLANTI ZAMANI:
 
Madde 13:
Genel Kurul iki yılda bir Mayıs ayı içerisinde olağan olarak toplanır.
Yönetim veya Denetim Kurulu’ nun gerekli gördüğü zamanlarda veya üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından yapılması zorunlu çağrı ile 1 (bir) ay içerisinde olağanüstü toplanır.
 
Yönetim Kurulu; Denetim Kurulu veya dernek üyelerinin 1/5 ‘inin yazılı isteğine rağmen Genel Kurul’ u bir ay içerisinde toplantıya çağırmaz ise; Denetleme Kurulu veya Genel Kurul’ un toplanması isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine Sulh Hukuk Yargıcı duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurul’ u toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
 
ÇAĞRI USULÜ:
 
Madde 14:
Genel kurul toplantısına hazırlık olarak Yönetim Kurulu toplantıya katılma hakkı olanlara ait bir liste düzenler. Üyeler toplantıdan on beş gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi yerel bir gazetede ilan edilmekle çağrılır. Toplantıda çoğunluk sağlanamazsa ikinci toplantının bir haftadan erken olmaksızın erteleneceği gün de belirtilir. Bu konuların tümü toplantıdan 15 (on beş) gün önce ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması dışında bir nedenle toplantı ertelenir ise erteleme nedeni ikinci defa yerel bir gazetede ilan ile üyelere duyurulur. Yeni toplantı en geç iki ay içerisinde yapılır.
 
 
TOPLANTI YERİ:
 
Madde 15:
Genel Kurul, dernek merkezinin bulunduğu ilden başka yerde toplanamaz.
 
 
TOPLANTI YETER SAYISI:
 
Madde 16:
Genel Kurul, Tüzüğe göre toplantıya katılma hakkı olan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile yapılır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak yapılan ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.
 
 
TOPLANTI USULÜ:
 
Madde 17:
Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün, saatte ve yerde yapılır. Genel Kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantıya girerler. Açılıştan sonra, toplantı yeter sayısının tespiti için yoklama yapılır, yeter sayının bulunduğu anlaşılması üzerine toplantıyı yönetmek üzere bir Divan Başkanı ve yeteri kadar başkan vekili ile katip seçilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenler Divan Başkanı ve başkan vekilleri ile birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler Yönetim Kurulu’ na teslim edilir.
 
Birinci toplantıda yeter sayı sağlanamaz ise tutanak tutularak toplantı, ilan edilen biçimde yeniden toplanmak üzere dağılır. Hükümet Komiseri’ nin toplantıya katılmaması erteleme nedeni sayılamaz.
 
Toplantıda yalnızca gündemdeki konular görüşülür ve karara bağlanır. Ancak toplantıda bulunan üyelerin en az onda birinin yazılı istemi ile belirtilen, önerilen konular gündeme alınır, görüşülür ve karara bağlanır.
 
Genel Kurul’ da üye tarafından dernek muamelatına dair soruya Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu sözcüleri cevap vermek zorundadırlar. Söz isteyen üyeye, sırasıyla, usul hakkında söz isteyenler ile salahiyetli organların sözcülerine tercihen söz hakkı verilir. On üyenin yazılı talebi üzerine konuşma müddeti beş dakikadan az olmamakla tahdit edilebilir. Toplantıyı yöneten Divan Başkanı gündem müzakere edilirken fikrini açığa vuramaz. Ancak, oyunu kullanabilir.

Eğer müzakereye iştirak etmek ister ise o maddenin müzakeresi sona erinceye kadar yerini başkan vekiline terk ederek konuşma sırasına girer.
 
 
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 18:
Genel Kurulun yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu’ nu, Denetim Kurulu’ nu ve Disiplin Kurulu’ nu seçmek.
b) Tüzük değişikliğine karar vermek,
c) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının, bilançonun, gelir gider hesaplarının görüşülmesi ve kurulların ibrası,
d) Yönetim Kurulu’ nun hazırladığı bütçenin, bütçe yönetmeliğinin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,
e) Taşınmaz mal satın alınması veya satılması konusunda Yönetim Kurulu’ na yetki verilmesi,
f) Federasyon ve Konfederasyona katılınması veya ayrılması,
g) Yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye ve gözlemci olması ve ayrılması,
h) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek, tanınan hak ve yetkileri kullanmak,
i) Derneğin feshine karar vermek,
j) İktisadi işletme faaliyeti kurmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek konusunda karar almak,
k) Derneğin borçlanması konusunda karar almak,
l) Temsilcilik açılması konusunda karar alarak, Yönetim Kurulu’ na yetki vermek.
 
 
DERNEK ORGANLARININ SEÇİMİ VE OY KULLANMA:
 
Madde 19:
Dernek organlarının seçimi gizli oyla yapılır. Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş oy pusulalarının bir sandığa atılması suretiyle oy kullanılır. Açık olarak sayım yapılır. Oy verme sonuçları bir tutanakla  Divan Başkanlığı’ nca belirlenir.
 
Genel Kurul günü Divan Kurulu oluşuncaya kadar aidatını ödemeyen üyeler oy kullanamazlar.
 
 
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞMASI:
 
Madde 20:
Yönetim Kurulu Genel Kurul’ ca gizli oyla 2 yıl için seçilen 5 asil, 5 yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üye sayısı yedeklerin getirilmesinden sonra dahi üçün altına düşerse, mevcut Yönetim Kurulu ya da Denetleme Kurulu üyeleri, yenisini seçmek üzere Genel Kurul’ u bir ay içinde toplantıya çağırır.
 
Genel Kurul’ ca seçilen yeni Yönetim Kurulu üyeleri toplanarak gizli oyla Başkan, İkinci Başkan, Sekreter ve Sayman seçerler. Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Kurul’ ca yapılan seçimi izleyen yedi gün içinde, Yönetim ve Denetleme Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri, meslekleri ve ikametgâhları dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine yazı ile bildirilir.
 
Yönetim Kurulu kararları salt çoğunlukla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkan’ ın bulunduğu tarafın görüşü kabul edilir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı: Derneğin Başkanı olup, Yönetim Kurulu kararlarını uygular ve uygulatır.
 
Yönetim Kurulu İkinci Başkan: Başkanın bulunmadığı zamanlarda Başkanın görev ve yetkilerine sahiptir.
 
Sekreter: Derneğin üye kayıt defteri, karar defteri ve gelen-giden evrak defterini tutar, yazışmaları yapar. Genel Kurul toplantıları için gerekli işlemleri yerine getirir. Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak derneğin işlemlerini yürütür. İlgili geçici kurulların yardımı ile toplantılar düzenler. Çalışma ve yeni gelişmeleri üyelere duyurur. Her altı ayda bir, Yönetim Kuruluna sunulmak üzere çalışma raporu hazırlar.
 
Sayman : Derneğin gelir ve gider hesaplarını usulüne göre tutar. Aidatları  alındı belgesi karşılığında toplar. Derneğin paralarını ulusal bir bankada bulundurur. Gelirleri üç gün içinde bankada açılan hesaba yatırır. Yıllık üyelik aidatının yirmi katına eşdeğer miktarı üzerinde bulundurabilir ve harcama yapabilir. Bütçe ve bilançoyu hazırlar. Bu amaçla gelir-gider defteri, bütçe kesin hesap, bilanço ve demirbaş defteri tutar. Her altı ay sonunda Yönetim Kuruluna sunmak üzere bütçe durumunu gösteren rapor hazırlar.
 
Yönetim Kurulu Üyeleri: Yönetim Kurulunun belirlediği çalışma programı çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yapmakla yükümlüdür.
 
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
 
Madde 21:
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Derneği temsil etmek üzere bir veya birden fazla Yönetim Kurulu üyesine yetki vermek,
b) Gelir ve gider hesaplarını, bilançoyu yapmak, Genel Kurul’ un onayına sunmak,
c) Bütçeyi ve bütçe yönetmeliğini hazırlayarak Genel Kurul’ a sunmak,
d) T.C Vatandaşı olmayanların üyeliğe kabul edilmesi durumunda Valilik makamına bildirmek,
e) Derneğin çalışma alanlarının düzenlendiği Tüzüğün 5.maddesinde belirtilen görüşmeleri yapmak, sözleşme ve protokoller imzalamak,
f) İç işleyiş yönetmeliklerini hazırlamak ve yürütmek,
g) Sandık kurmak ve iktisadi işletme kurmak ve işletmek veya kiraya vermek (yasal koşulları yerine getirerek),
h) Gerekli görüldüğünde alt birim ve kurullar kurarak, bu kurulların çalışma koşullarını düzenlemek ve kapatmak,
i) Yasa, tüzük ve yönetmeliklerden doğan görevleri yerine getirmek, hak ve yetkileri kullanmak,
j) Gerektiğinde derneği temsil etmek için bir avukat tutmak,
k) Genel kurulun kendisine verdiği görevleri yapmak.
 
 
DENETİM KURULUNUN OLUŞMASI
 
Madde 22:
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ ca seçilen 3 asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
 
 
DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:
 
Madde 23:
Denetim Kurulu, Yönetim Kurulu’ nun bütçe ve hesaplarını Genel Kurul adına denetler. Denetim Kurulu her altı ayda bir denetim yapar ve sonuçlarını rapor ile Genel Kurul’ a sunar. Bu kurulun asil üyeleri Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilecekleri gibi, arzu ettikleri her an derneğin çalışma ve hesaplarını kontrol edebilirler. Denetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu’ nun çalışmaları ve hesapları hakkındaki raporlarını iki yıl sonunda ayrı ayrı veya birlikte hazırlayarak Genel Kurul’ a sunarlar. Denetim Kurulu, dernek üyelerinin beşte birinin isteği üzerine, görevini olağanüstü de yerine getirebilir ve sonucu bir rapor ile Genel Kurul’ a duyurur.
 
Denetim Kurulu, dernek tüzüğü ve dernekler yasası doğrultusunda derneğin denetimini yapar. Bu konuda gerek görülür ise tüzük hükümlerine göre bir iç yönetmelik hazırlanır.
 
 
DİSİPLİN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ :
 
Madde 24:
Disiplin Kurulu; Genel Kurul tarafından seçilmiş üç asil ve üç yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu'nun daveti üzerine toplanan Disiplin Kurulu, Merkez Yönetim Kurulu tarafından kendisine verilen işleri üç ay içinde sonuçlandırmak zorundadır. Disiplin Kurulu tarafından üyeler hakkında dikkati çekme, uyarma, Dernekten geçici veya kesin çıkarma kararı verebilir. Kesin çıkarma kararı dışındakiler kesindir.
 
Kesin çıkarma cezası, ilk Genel Kurul toplantısına kadar geçici çıkarma biçimde uygulanır. Kesin çıkarma, Genel Kurul’ un onayına bağlıdır.
 
 
DERNEĞİN BORÇLANMASI
 
Madde 25:
Dernek gerek görüldüğü hallerde, Genel Kurul’ dan alınan yetki ile borçlanabilir.
 
 
GELİRLER:
 
TEMSİLCİLİK
 
Madde 26 : Dernek yönetim kurulu gerek gördüğü durumlarda, bir veya birkaç kişiyi temsilcilik açma konusunda görevlendirir ve bunu en büyük Mülki Amirliğine gerekli belgelerle bildirir.
 
 
Madde 27:
Dernek gelirleri;
a) Üye giriş aidatları,
b) Üye aidatları,
c) Yayın, seminer, sempozyum, eğitim gelirleri,
d) Mal varlığından elde edilen gelirler,
e) Banka faizleri,devlet tahvili ve benzeri gelirler,
f) İktisadi İşletme gelirleri,
g) Nakdi ve ayni yardımlar ve bağışlar,
h) 2860 Sayılı Yardım Toplama gelirleri.
 
Dernek ikametgah ile amaç ve faaliyetleri için gerekli olanlardan başka taşınmaz mala sahip olamaz. Satın alınan, bağış veya vasiyet yoluyla intikal eden taşınmaz mallar dernek adına tapuda tescil edildikten itibaren üç ay içinde İçişleri Bakanlığı’ na bildirilir.
 
 
ÜYELİK AİDATI:
 
Madde 28:
Üyeler, Giriş Aidatı olarak . . . . . YTL.,  Üyelik Aidatı olarak ta yıllık . . . . . YTL verirler. Genel Kurul tarafından üyelik aidatı artırılabilir.


DERNEK DEFTERLERİ:
 
Madde 29:
 
a)      Karar defteri: Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı Başkan ve üyelerce imzalanır.
b)      Üye kayıt defteri: Dernek üyelerinin kimlikleri, meslek ve iş adresleri, ikametgâhları, derneğe giriş tarihleri, aylık veya yıllık aidatları bu  deftere yazılır.
c)      Evrak Kayıt defteri: Gelen ve giden evraklar tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.
d)      Gelir-gider defteri: Dernek namına alınan bütün paraların alındığı ve harcanan paraların verildiği yerler, açık ve düzenli olarak bu defterlerde gösterilir.
e)      Demirbaş defteri: Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
f)       Alındı belgesi kayıt defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları en küçük olandan olmak üzere bu deftere kayıt edilir ve yetkili olan  kişilere imza karşılığında teslim edilir.
 
Derneğin işletme esasına göre defter tutması halinde yukarıdaki defterleri tutması, eğer bilanço esasına göre defter tutması halinde, yukarıda belirtilen defterlere ilaveten Yevmiye, Büyük defter ve Envanter defteri tutması gerekir.
 
Yukarıda  sayılan defterlerin noterden tasdikli olması zorunludur. Defterlerin tutulmasından hem görevli üye, hem de Yönetim Kurulu Başkanı sorumludur.
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:
 
Madde 30:
Genel Kurul toplantıya katılanların üçte ikisinin kabul oyu ile tüzük değişikliğine karar verebilir.
 
DERNEĞİN FESHİ:
 
Madde 31:
Genel Kurul kararı ile feshi; Genel Kurul, üyelerin üçte ikisinin katılması ve katılanların üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile her zaman feshe karar verebilir. Ancak; birinci toplantıda üçte iki üye hazır bulunmaz ise toplantı ertelenir ve ikinci toplantıda katılan üyelerin üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile feshe karar verebilir.
 
Mahkeme Kararı ile feshi; Yetkili mercilerce Dernekler Yasası’ nın (10). maddesi gereğince yapılan  yazılı isteme rağmen kuruluş bildirisi ve eklerindeki yasaya aykırılık ve noksanlık (30) gün içerisinde giderilmezse veya Olağan Genel Kurul toplantısı belirtilen süre içerisinde yapılmaz veya kanunen teşkili zorunlu organlar oluşturulmaz ve mülki amirin yazılı ihtarına rağmen (3) ay içerisinde yerine getirilmez ise; dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin yazılı ihtarı ve Cumhuriyet Başsavcılığı’ nın açacağı dava üzerine Asliye Hukuk Mahkemesi’ nin kararı ile feshedilir.
 
 
DERNEĞİN KENDİLİĞİNDEN DAĞILMIŞ SAYILMASI:
 
Madde 32:
Dernek kuruluş amacını ved şartlarını kaybettiği ve acze düştüğü veya Yönetim Kurulu’ nun tüzük gereğince kurulmasına imkan kalmadığı ve Dernekler Yasasının (23). maddesinde belirtilen yeter sayısının bulunamaması nedeniyle üst üste iki Olağan Genel Kurul toplantısının yapılamadığı hallerde kendiliğinden dağılım halinin tespiti dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirinin kararı ile olur.
 
 
DERNEĞİN TASFİYESİ:
 
Madde 33:
Feshedilme ve kendiliğinden dağılma halinde derneğin malvarlığı Genel Kurul’ un vereceği karar doğrultusunda bir vakıf veya derneğe, yoksa Türk Eğitim Vakfına bağışlanır. Tasfiye ve intikaller mahallin en büyük mülki amirin emirleri doğrultusunda, Hükümet Komiseri veya Maliye temsilcisinin gözetiminde yapılır. Tasfiye bitince evraklar saklanmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’ na verilir.
 
 
YABANCI DERNEK  VEYA KURULUŞLAR İLE İLİŞKİ:
 
Madde 34:
Derneğin yabancı ülkelerdeki dernek, kuruluş ve benzeri kurumlar ile ilişki kurması,  ilgili Bakanlıkların görüşü alınarak İçişleri Bakanlığının iznine bağlıdır.
 
 
YASAK VE KANUN HÜKÜMLERİNE UYMA:
 
Madde 35:
 
Dernek yöneticileri ve üyeleri 5253 sayılı Kanunun yasak ve izne bağlı faaliyetlerinde belirtilen tüm kurallara hassasiyetle ve dikkatle uyarlar.
 
 
TÜZÜKTE  HÜKÜM OLMAMASI:
 
Madde 36:
Tüzükte yazılı olmayan konularda sırası ile 5253 Sayılı Yasa, 4721 Sayılı Medeni Kanun, diğer yasalar, tüzükler ve yönetmeliklere göre sorun çözülür.
 
 
KURUCULAR:
 
Madde 37:
Dernek kurucuları aynı zamanda Geçici Yönetim Kurulu olup aşağıya çıkartılmıştır.
 
 
1) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

2) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

3) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

4) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

5) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

6) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

7) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

8) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

9) .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 


İşbu tüzük (37) maddeden ibarettir.